Syv problemer som vil påvirke forsyningskjeder i 2023 | CHAS

Jan 11, 2023 | Diverse


Syv problemer som vil påvirke forsyningskjeder i 2023 |  CHAS

Det siste året har vært utfordrende for leverandørkjedene, med 2023 satt for lignende press og en rekke ny lovgivning å starte opp. Men forvarslet er forearmed. Alex Minett, sjef for produkter og markeder i CHAS, ser på problemene bedrifter bør være oppmerksomme på når de skal styrke forsyningskjedens motstandskraft for året som kommer.

1. Endringer i offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser er satt til en stor rystelse i 2023 med den nye anskaffelsesloven på vei gjennom parlamentet.

Lovforslaget erstatter et system som primært er basert på EU-regler med et mer enkelt, fleksibelt og transparent regime skreddersydd for Storbritannia.

Den sentrerer rundt et sett med veiledende standarder som fokuserer på miljømål, sosial verdi, informasjonsdeling, likhet, verdi for pengene og skape flere muligheter for mindre bedrifter og sosiale virksomheter. Den vil også inkludere en sentralisert offentlig avvisningsliste.

Bedrifter som ønsker å vinne offentlige kontrakter kan forberede seg ved å gjøre seg kjent med Common Assessment Standard – et bransjeledet prekvalifiseringssystem som dekker en rekke samsvarstemaer fra helse og sikkerhet til moderne slaveri og korrupsjon.

En nært forestående oppdatering av anskaffelsespolicynotat (PPN) 08/16 forventes å anbefale og til og med forplikte å gjennomføre den felles vurderingsstandarden for alle entreprenører som byr på offentlige arbeider.

Den ekstra fordelen er at Common Assessment Standard vil bidra til å dempe mange av risikoene knyttet til at et selskap havner i forleggsregisteret.

2. Bygningssikkerhetslovreformer

Byggesikkerhetsloven ble lov i april 2022, og i 2023 trådte flere av dens bestemmelser i kraft. Mellom april og oktober 2023 må alle bygninger med høyere risiko være registrert hos Byggsikkerhetsregulatoren, mens oktober 2023 vil introdusere nye sikkerhetsstyringskrav som nye plikter på den ansvarlige personen (for å håndtere bygningssikkerhetsrisikoer og i forhold til beboere).

Entreprenører bør være oppmerksomme på innføring av økt tilbakevirkende ansvar. Dette gir privatpersoner rett til å kreve erstatning dersom de kommer til skade som følge av arbeid på en bygning dersom den ikke har oppfylt byggeforskriftens standarder og kan omfatte arbeid fra byggherrer, prosjekterende og arkitekter. Bygningseiere vil også kunne sette i gang søksmål mot utbyggere, entreprenører og produsenter for dårlige byggearbeider og mangelfulle produkter som har ført til at boliger er uegnet for beboelse. Defekte byggeprodukter vil bli håndhevet og overvåket av National Regulator for Construction Products, som vil bli fullt operativ når alle lovens tiltak har trådt i kraft. De vil ha fullmakter til å inspisere lokaler, trekke uegnede produkter fra markedet og utstede bøter.

Se hele overgangstidslinjen for Building Safety Bill her

3. Miljølovens mål

Det har gått ett år siden miljøloven 2021 fikk kongelig samtykke, og selv om det har vært en forsinkelse på den planlagte høsten 2022-publisering av mål rundt luftforurensning, biologisk mangfold, vannkvalitet og avfall, ventes de for Stortinget i nær fremtid.

Bedrifter må være klar over de gjeldende retningslinjene som følger og bør huske at de også er ansvarlige for overholdelse av deres forsyningskjeder.

4. Globalt fokus på leverandørkjeden due diligence og ESG

Den europeiske union har som mål å omstille alle økonomiske sektorer til en bærekraftig økonomi. Under paraplybegrepet ESG (Environmental, Social and Governance) vil det være en tvang for EU-selskaper til å ta ansvar for rettighetene til utenlandske arbeidere og det globale miljøet når de driver forretninger. EU-parlamentet har nylig vedtatt Corporate Sustainability Reporting-direktivet og vil implementere individuelle lover for medlemslandene i løpet av de neste årene. Direktivet betyr at selskaper som opererer langs leverandørkjeden til EU-land må implementere en due diligence-prosess som kan identifisere faktiske og potensielle negative påvirkninger på miljø- og menneskerettighetsspørsmål.

I mellomtiden trer den tyske leverandørkjeden due diligence-loven (GSCA) i kraft 1. januar 2023, og forplikter selskaper til å vurdere og bevise due diligence om menneskerettigheter og miljørisiko i hele forsyningskjeden. For britiske virksomheter vil GCSA gjelde for alle selskaper som sysselsetter over 3000 ansatte (ned til 1000 fra 2024) med et registrert avdelingskontor i Tyskland. Loven gjelder for alle leverandører, direkte eller indirekte, så hvis det er noen tyske kunder i forsyningskjeden, vil de bli påvirket av loven og samsvar med GCSA må sikres.

5. Øke bevisstheten om sosial verdi

Drivkraften til å bygge inn sosial verdi vokser etter hvert som interessenter styrker sitt fokus på kvalitet og bærekraft over kostnad og pris alene. En av de rådende problemene for å implementere sosial verdi har vært at det er vanskelig å definere og måle, men det nasjonale TOM-rammeverket er raskt i ferd med å bli den foretrukne standarden for å måle sosial verdisuksess. TOMs rammeverk gir en konsistent metode for rapportering og måling av sosial verdi, gir veiledning for beste praksis og tar i bruk bruken av proxy-verdier mot nøkkelindikatorer.

6. Pågående utfordring med material- og arbeidskraftmangel

Mangel på råvarer og skyhøy inflasjon har dominert industrien de siste årene, og mens mangelen angivelig avtar, ser prisene ut til å forbli hardnakket høye. Offentlige tall viser en nesten konsekvent økning i materialkostnadene de siste 21 månedene. Med virkningen av globale kriser på forsyningskjeder som fortsatt er utenfor deres kontroll, vil sterke og transparente relasjoner med leverandører bevise deres verdi.

Mangel på arbeidskraft er raskt i ferd med å bli en alvorlig bekymring, med 25 % av byggevirksomhetene i Storbritannia berørt, ifølge Office of National Statistics (ONS). Dette tilsvarer stort sett rundt 244 000 arbeidere som har forlatt industrien. Med SMB-er som føler størst effekt – det tar i gjennomsnitt tre år å lære opp en dyktig fagmann – å finne måter å tiltrekke seg og beholde arbeidere på vil være i forkant av mange bedrifters nyttårsmål.

7. Nærmere gransking av materialleverandører

Materialleverandører har tradisjonelt klart å unngå det samme nivået av gransking som entreprenører står overfor, men det nåværende økonomiske klimaet og økende regelverk betyr at det er viktigere enn noen gang å velge de minst risikofylte produktene. Leverandører blir bedt om å bekrefte at de overholder en voksende liste med lovverk og retningslinjer som blant annet dekker helse og sikkerhet, kvalitetssikring, miljøvern og etisk praksis. Lovgivning knyttet til materialleverandører kan inkludere UK GDPR; Helse og sikkerhet på arbeidsplassen etc. Lov 1974; Modern Slavery Act 2015; Miljøloven 2021, Likestillingsloven 2010 med flere. CHAS Verified Supplier tilbyr en rask og praktisk måte å hjelpe materialleverandører med å fremheve deres overholdelse av forsyningskjeden risikostyringspraksis.

For å finne ut mer om hvordan CHAS kan hjelpe din bedrift, besøk deres hjemmeside her eller ring 0345 521 9111Kilde